Skip to main content

Николай Комнев – портфолио

Николай Комнев

заместник-директор учебна дейност

Електронна визитка

Портфолио

1. Обща информация
1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 29 години
Учителски стаж : 26 години
За контакти:
Имейл: [email protected]
Националност: България
В момента:
Заемана длъжност в момента: Заместник-директор – образователни технологии
Институция: Търговска гимназия – град Бургас
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 19
1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период от Период до Тип на образованието Квалификационна степен Обучителна институция Специалност
10-1988 03-1994 Висше Магистър СУ Св. Климент Охридски психология
 
Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция ПКС Специалност
10-2006 02-2008 Свидетелство за професионална квалификация Учител по Информатика и информационни технологии Технически университет ЦНСО София   информационни технологии
10-2018 03-2019 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора
5-та степен информационни технологии
10-2019 06-2020 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора 4-та степен информационни технологии
10-2020 02-2021 Свидетелство за професионална-педагогическа специализация Организация на образователния процес в новите реалности Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора    
02-2021 03-2021 Професионална квалификация   Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора 3-та степен информационни технологии
1.3 Квалификационни кредити
Година и месец Продължителност на квалификацията Брой получени кредити Обучителна институция Файлове
2016-12 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация, УНСС София PNG
2017-03 16 часа 1 кредит Юнивърсъл Скул, гр. Стамболийски PNG
2017-04 16 часа 1 кредит Мениджър Консулт ЕООД PNG
2018-04 16 часа 1 кредит ДИПКУ Стара Загора PNG
2018-04 16 часа 1 кредит РААБЕ България, София PNG
2019-05 32 часа 2 кредита ДИПКУ Стара Загора JPG
2019-09 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение, София JPG
2019-09 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение, София JPG
2020-01 32 часа 2 кредита ДИПКУ Пловдив JPG
2020-10 48 часа 3 кредита Орак инженеринг ЕООД, Пловдив JPG
2021-09
48 часа 3 кредита ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД
JPG
2022-11 16 часа 1 кредит БСУ JPG
1.4 Обучения, удостоверения, сертификати
Година и месец Продължителност Наименование Обучителна институция Файлове
1994-09 25-09 до 30-09 Право да води занятия по „Дебати“ СУ ЦИУУ PNG
1994-11 22-11 до 26-11 Право да води занятия по програма „SOS консултиране“ в среден и горен курс. Soros Foundation PNG 
1996-04 20-04 до 25-04 Право да води занятия по програма „Здравно образование“ в среден и горен курс. СУ ЦИУУ PNG
2005-12 29-10 до 20-11 Начлна компютърна грамотност и работа с персонален компютър в административната дейност ПГМЕЕ Бургас PNG
2005-12 05-12 до 10-12 Професионална квалификация по Информатика и информационни технологии I-IV клас НПЦРПЦ Бургас PNG
2007-01 03-01 Базови и специфични компютърни умения за учители по история, география, икономика и цикъл „Философия“ НПЦ София PNG
2007-02 16-02 Превенция на насилието над деца в училищна възраст НПЦ София PNG
2007-04 26-04 Спецификата в провеждането на кризистна интервенция при деца в училищна възраст НПЦ София PNG
2008-04 120 часа Global Career Development Facilitator   PNG
2008-11 04-11 до 08-11 Презентация на резултати от собствена консултантска дейност ДИУУ СУ PNG
2018-11 13-11 .. Отговаря на професионалните стандарти за кариерно консултиране и се признава за кариерен консултант CCE Europe PNG
2008-11 20-11 Въвеждане на делигирани бюджети РУО Бургас PNG
2010-06 11-06 Обучение – Директорска правоспособност НИОКСО София PNG
2011-03 16-03 Онлайн социални умения по проект: „ИКТ в образованието“ Ниво: Напреднал МОН PNG
2013-04 13-04 Стимулиране на процеса на обучение / възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда T.E.T. PNG
2014-04 22-04 до 24-04 Обучение на педагогически специалисти (помощник директори)за формиране на базови управленски компетентности НИОКСО София PNG
2014-11 09-11 Креативното дете Протекта PNG
2015-03 12-03 Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока ОЦ Знание PNG
2015-12 15-12 Тероризмът – заплаха за човечеството. Мерки за училищата. Фондация Европартньори 2007 PNG
2016-03 23-03 до 25-03 Обучение на помощник директори от област Бургас НСПДУДГОЗ PNG
2017-07 25-07 до 27-07 Консуматорство и агресия в училище и техники за справяне Евротур МК PNG
2019-06 11-06 до 12-06 Национална конференция „Училище в облака“ ЦТО София JPG
2021-04 01-02 до 31-05 Първи стъпки за работа с Chromebook ЦТО София JPG
2022-11 10-11 до 11-11 международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“   JPG
2022-11 30-11 Google Certified Educator Level 1 Google for Educator JPG
1.5 Чужди езици
Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
1.6 История на заеманите длъжности
Период от Период до Щрак фото Име на институцията Длъжност
2019-03 В момента Търговска гимназия, Бургас Заместник директор учебна дейност
2002-08 2019-03 ОУ П. Р. Славейков, Бургас 2016-2019 Заместник директор учебна дейност
2009-2016 Помощник директор учебна дейност
2002-2009 Педагогически съветник
1998-08 2002-03 Затвора Бургас Инспектор психолог
1994-09 1998-06 ОУ Елин Пелин, Бургас 1995-1998 Педагогически съветник
1994-1995 Психолог
1994-2003 Национален треньор към катедра „Гражданско образование“ СУ „Св. Климент Охридски“ по „Здравно образование“; „Конструктивно решаване на спорове“; „Дебати“; „SOS – връсници“; „Водене на работни срещи и съвещания“
1.7 Учебни предмети и класове
Информационни технологии 9. клас
2023-2024 уч. година

2022-2023 уч. година

2021-2022 уч. година

2020-2021 уч. година

1.8 ръководител
Класен ръководител на Учебни години
   
1.9 Членство в организации
Наименование Период
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ 2002 – В момента
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ 1995 – 1998
Синдикат на българските учители 1994 – 1995
1.10 Любим цитат

Осим Хаим! (иврит)

2. Практическо приложение
2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенции Описание
Социални умения и компетенции Общуване с хора (емпатия). Умения за управление и администрация на хора. Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип.
Организационни умения и компетенции Подпомагане на директора в процеса на управление на училището. Планиране, организиране, координиране и контрол върху учебно-възпитателния процес в училището.
Извършване на административно-управленска дейност за създаване на условия за обучение, възпитание и труд. Разрешаване на проблеми и вземане на решения.
Технически умения и компетенции Работа с операционна система Windows, Mac OS, Android.
Работа с Интернет приложения. Работа с Microsoft Office приложения.
Работа с G Suite for Education. Работа с Google приложения – Google Meet, Google Docs, Google slides и др.
Работа със Adobe Photoshop, CorelDraw, WordPress, PHP, HTML.
Когнитивно-базирани компетенции Осигуряване на среда, стимулираща активност и развитие. Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.
Артистични/Спортни умения и компетенции Умение за влизане в роли, когато ситуацията го изисква. Футбол и тенис на маса са спортовете, които съм тренирал и все още имам умения.
2.2 Методи на преподаване
За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка, човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Затова се старая да подбирам методи и средства, които повишават емоционалния заряд на учениците.
Беседа и лекция; Демонстрация; Игрови методи; Работа в екип; Упражнения: словесни (устни и писмени); практически (задачи и казуси).
От учебната 2019/2020 в ТГ работим с платформа Google G Suite for Education (Google Workspace for Education).  Всички ученици и учители имат служебни имейли, с които влизат в платформата.  Всеки учител има създадена класна стая по учебните предмети, които преподава за всяка паралелка. Там се качват учебни материали, използва се и когато обучението е присъствено.
За оценяване на резултатите от обучението, затвърждаване на усвоения материал и упражнения използвам Moodle, Google Dokuments, Google Forms. За решаване на задачи и казуси – бялата дъска на Google, Jamboard. За синхронно обучение – Google Meet.
2.3 Философия на преподаване
Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици, но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа, дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства. Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика.

 • придобитите компетентности – За мен най-важния резултат от работата с учениците са придобитите компетентности, изградените умения да прилагат придобитите знания в реалния си живот.
 • индивидуалните способности – Фокусирам се върху индивидуалните способности на всеки от колегите и се старая да поощрявам добрите практики в образователния процес.
 • положителни промени – Старая се да постигна положителни промени в личността на учениците, да овладеят трайни знания, умения и навици.
 • екипната работа – опитвам се да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на колегите. Вярвам в екипната работа, в която всяка индивидуалност допринася за по-високи резултати.
 • учебното съдържание – Търся подходящи начини за поднасяне на учебното съдържание, така че учениците да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот.
2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност
Като учител по Информационни технологии:
Планиране на урочната дейност – тематични годишни планове;
– Подготовка и провеждане на уроците – вид на урока, избор на методи на преподаване и подходящи материали;
– Контрол и проверка на знанията на учениците: индивидуални изпитвания – решаване на задачи и казуси; тестове, индивидуални и групови практически задания; презентации;
– Допълнителна работа с ученици – провеждане на консултации с изоставащи и индивидуална работа с напреднали в подготовка за участие в ДКИ, състезания, олимпиади и др.
– Анализ на резултатите – срочен и годишен успех по предмети и класове.
Като специалист по „Информационни и комуникационни технологии“
се грижа за правилното и стабилно функциониране на официалния училищен сайт и платформата за електронно обучение. Водя обучения за системни администратори на WordPress, Google for Education и Moodle.
Като ЗДУД:
– Организация и контрол върху образователния процес; прилагането на ДОС; провеждането на изпити и ВО; обучения и квалификационна дейност;
– Организация и контрол по водене и съхранение на училищната документация: образец №1, електронен дневник и лични досиета съгласно ДОС за информацията и документите;
– Подпомагам учителите и учениците при внедряването и използването на дигиталните технологии в съвременния образователен процес;
– др.
Като координатор СТЕМ център:
Чрез технологиите в Центъра, учениците създават дигитално съдържание и продукти на база изучаваните теми, развиват дигитални способности, умения за изразяване и презентиране.

2.5 Постигнати резултати с учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Наименование Описание Учебна година Файлове
       
 2.6 Добри практики
  ОБМЯНА НА ОПИТ в СОУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали вижте тук
2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект „Увилищна Академия за млади учени“
организация: ОУ „Петко Рачев Славейков“ Бургас
Период: 10-2008 г. – 06-2010 г.
Ръководител на редакционен екип на вестник „Академия“
 
3. Постижения
3.1 Лични постижения
Дата Описание Файл
2019-10-09 Международен ден на учителя JPG
2016-11-17 Благодарствен адрес – 105 години ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас PNG
2014-06-27 Грамота за реализиране на училищни политики и издигане авторитета на училището PNG
2010-06-11 Грамота за високи постижения при реализиране дейностите по проект: „Увилищна Академия за млади учени“  
2009-12-06 XII състезание по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“ – I място на ученик от VII клас (учител). PNG
 3.2 Постижения на ученици
Наименование Описание Учебна година Файлове
XII състезание по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“ I място на ученик от VII клас 2008-2009  
4. Професионално израстване
Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
Наименование Описание Учебна година Линк
Информационни технологии Курс в Moodle „Информационни технологии“ за 9.клас от 2020 – до сега вижте тук
       
5. Обосновки
Обоосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Година Предмет Тип Издателство година на издаване Файл/Линк
2018/2019 г. Информационни технологии Учебник
Домино
2018 сайт на издателя
6. Авторство
Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали и др.
Вид Описание Файл/Линк
Изследване Ученето в електронна среда „Дигитална трансформация в Търговска гимназия“ вижте тук
Изработка Училищно лого на ОУ „Петко Рачев Славейков“ – Бургас PNG
Изработка Официален училищен сайт на:

 • ОУ „Петко Рачев Славейков“ Бургас
 • ОУ „Васил Априлов“ Бургас
 • ОУ „Пейо К. Яворов“ Бургас
 • ОУ „Любен Каравелов“ Бургас
 • СУ „Димчо Дебелянов“ Бургас
 • СУ „Епископ Константин Преславски“ Бургас
 • Търговска гимназия Бургас
 

7. Галерия
   
Деветте иновативни училища с награди за 24 май Първи учебен ден! Сертификати, удостоверения, грамоти