Skip to main content

Добавяне на път към втори HDD в Apache сървър

Ако мястото на локалния компютър на който е инсталиран Apache сървър не е достатъчно и се налага добавяне на още място, това може да стане с добавянето на втори хард диск, който да бъде присъединен към вашия Apache сървър.
Ето един пример как може да стане това с Apache виртуална директория:

 

  • httpd.conf е файл в директория conf на вашия apache сървър. Отворете го в notepad и най- отдолу добавете следното:

Alias /proba/ „P:/proba/“
<Directory „P:/proba/“>
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

или

ScriptAlias /proba/ „P:/proba/“
<Directory „P:/proba/“>
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

  • можете да получите достъп чрез http://myserver.eu/proba/
  • P – логическото име на вашият нов HDD
  • proba – директория в новия HDD която е присъединена към Apache сървъра
  • myserver.eu – името на вашия сървър

сървър


Николай Комнев

С най-добри пожелания, "Осим Хаим"! e-mail: [email protected]

Вашият коментар